De regulă o teză de licenta/disertaţie este constituită din patru părţi principale:

I. Rezumatul are rolul de a descrie succint teza, se redactează după finalizarea lucrării şi este o prezentare succintă a motivului alegerii temei, a perspectivei teoretice din care a fost abordată, a designului cercetării, a principalelor date şi a principalelor concluzii ale cercetării (1 – 3 pag.).
Poate fi prezentat de 1 -3 pagini în care:

 • în primul paragraf (5 -7 rânduri), se justifică de ce s-a ales acea temă (importanţa /provocarea problemei, necesitatea clarificării unor aspecte sau a verificării unor ipoteze etc.
 • 2 – 5 paragrafe (maximum 10 rânduri fiecare) se prezintă cele 2 – 5 concepte principale pornind de la care s-a realizat partea practică. Se precizează conceptul, perspectiva din care este analizat şi eventuale aspecte particulare /conotaţii /situaţii specifice la care el este raportat.
 • paragraful în care se precizează ideea pusă în discuţie şi se descriu principalele ipoteze;
 • paragraful în care se rezumă designul investigativ;
 • 2 –3 paragrafe în care se prezintă principalele rezultate obţinute şi interpretarea acestora, confirmarea sau infirmarea ipotezelor (maximum 15 fraze);
 • paragraful de încheiere cu precizarea unor repere ale investigaţiilor viitoare şi concluzii finale;

II. Partea teoretica are menirea de a preciza şi analiza fundamentul şi statutul teoretic al problemei cercetate, de a contura poziţia subiectului ales în problematica teoretică. Este o dovadă /măsura a capacităţii studentului de a defini principalele concepte utilizate, de a analiza aceste concepte şi de a opera cu acestea, de a folosi paradigme interpretative, de a prezenta critic literatura bibliografică consultată etc. (maximum 10 pagini). Este de preferat să fie organizată sub forma unor capitole distincte, în funcţie de principalele concepte sau probleme teoretice analizate şi să fie încheiată de un capitol sinteză care să pună în evidenţă elementele de congruenţă /conexiune, elementele comune ale problematicii analizate sau care să decupeze un anumit aspect al acestei problematici, pregătind trecerea la prezentarea propriei cercetări.

III. Partea practica este secţiunea în care candidatul prezintă analitic propriul demers de cercetare, făcând proba aplicării pe o realitate concretă a abilităţilor sale de cercetare (25 pagini)

Prezentarea cercetării proprii impune prezentarea explicită a:

 • Obiectivului cercetării (ce urmăreşte candidatul să descrie /verifice /demonstreze)
 • Ipotezelor cercetarii
 • Metodologiei utilizate (instrumente utilizate, modalităţi măsurare /control /manipulare a variabilelor)
 • Subiecţilor cercetării (populaţia /lotul /eşantionul)
 • Desfăşurarea /realizarea efectivă a cercetării (Unde ?; Când ?; Cum?)
 • Rezultatele obţinute şi interpretarea lor (analiză şi prezentare pe ipoteze / grupuri de ipoteze)
 • Validarea /invalidarea ipotezelor cercetării
 • Interpretarea altor date relevante apărute pe parcursul cercetării şi care nu au fost surprinse în ipotezele iniţiale;

IV. Concluzia este partea finală a lucrării în care candidatul, pornind de la elementele cheie ale părţii teoretice şi punându-le în legătură cu principalele rezultate obţinute, subliniază principalele contribuţii ale lucrării, sugerează posibile căi de continuare a cercetării etc.(2-3 pagini)


1 Comment on Structura unei teze de licenţă/disertaţie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.