• Rezultatele trebuie prezentate cât mai condensat şi sugestiv (tabele, grafice, diagrame), servind ca bază pentru observaţiile /comentariile /interpretarea lor
 • Pe baza unor serii de observaţii generate de diferitele aspecte ale rezultatelor se formulează concluziile de etapă, conţinând interpretarea psihologică, concluzii care vor servi la stabilirea concluziilor finale. Atenţie: este partea cea mai delicată a cercetării şi demonstrează capacitatea candidatului de a analiza şi interpreta informaţia obţinută, a aplica cunoştinţele acumulate în realitate, capacitatea “unui ochi format” capabil să scoată cât mai mult şi cât mai nuanţat din datele obţinute.
 • Este indicată numerotarea clară a capitolelor, subcapitolelor etc. pentru a-i indica cititorului gradul de generalitate a unui aspect sau altul al lucrării (vezi sistemele utilizate în exemple oferite în final).

Este de dorit respectarea următoarelor principii:

 • Pertinenţa – nu vizaţi subiecte vaste şi tratări exhaustive; fixaţi-vă pe un aspect precis delimitat, realizabil cu forţele unui student;
 • Focalizarea – nu tatonaţi în toate direcţiile (alegând orice vi se pare că se leagă de subiect), ci ghidaţi-vă tot timpul după obiectivul şi ipotezele stabilite;
 • Detaşarea – nu deveniţi sclavii bibliografiei; folosiţi-o şi nu vă lăsaţi folosiţi de ea, copleşind lucrarea de citate; îndrăzniţi comentarea celor citate, precizarea unor opinii personale, comentarii;
 • Fair-play-ul – nu “ajustaţi” şi nu “forţaţi” rezultatele; şi infirmarea unei ipoteze este tot un rezultat ştiinţific; importantă este maniera generală de lucru, corectitudinea ei; trebuie doar să verificaţi ipotezele (dacă se verifică sau nu) şi nu să le demonstraţi (să le faceţi să se verifice) !
 • Sobrietatea – redactaţi într-un stil impersonal (nu “mi-am făcut…”am aplicat…”, ci “s-a făcut…”, “s-a aplicat …“), dar daţi o notă personală lucrării prin modul de prezentare, observaţiile şi comentariile pe care le faceţi.

Criteriile de evaluare a lucrării de licenta/disertaţie sunt:

 • documentarea din literatura română , documentarea din literatura străină şi documentarea practică (atenţie la
 • actualitatea datelor faţă de momentul elaborării şi, mai ales, cel al susţinerii lucrării de disertaţie);
 • elemente de contribuţie proprie teoretico-metodologică şi aplicativă;
 • calitatea şi actualitatea conceptelor folosite, legătura cu domeniul de specializare şi abordarea interdisciplinară;
 • originalitatea abordării problemelor;
 • concordanţa conţinutului lucrării cu titlul acesteia;
 • programarea şi realizarea în timp a cercetării, conlucrarea cu îndrumătorul;
 • calitatea redactării, corectitudinea gramaticală, abilităţile de exprimare în scris;
 • conţinutul şi valoarea concluziilor şi propunerilor (aportului personal).

Forma

Lucrarea de licenta/disertaţie va avea, în medie, 45 de pagini (se va încadra în intervalul 40-60 pagini), format A4 standard, times new roman 12, cu spaţiere la 1,5 linii şi margini 3cm stânga şi 2cm sus, dreapta şi jos. Anexele se numerotează separat. Coperta I va conţine informaţiile de identificare necesare: Universitate, Facultate, catedră, specializare, anul absolvirii, nume student, nume îndrumător şi titlul generic de “Lucrare de licenta/disertaţie”.
Pe prima pagină în locul titlului general de pe copertă se trece titlul propriu-zis al lucrării. Redactarea se face pe hârtie de calitate standard (tip imprimantă), cu utilizarea caracterelor româneşti, fără greşeli de dactilografiere/tehnoredactare. Se înserează elementele de identificare: tabelele au un număr şi un titlu, de regulă scrise deasupra, iar figurile un număr şi un titlu, scrise dedesubt; dacă sunt preluări, trebuie menţionată în paranteză sursa.
Notele pot fi “de subsol” sau la finalul fiecărui capitol principal al tezei; ele pot fi utilizate pentru:

 • precizarea sursei bibliografice pe care candidatul o citează sau o comentează;
 • sublinieri, comentarii sau explicitarea unor concepte sau simboluri personale
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

4 Comments on Sugestii pentru lucrarea de licenţă/disertaţie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.